§1. Föreningens namn

Föreningens namn är Svenska FastighetsMäklarSällskapet, ideell förening.

§2. Styrelsens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§3. Firmateckning

Föreningens firma tecknas på det sätt, som styrelsen beslutar.

§4. Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja god fastighetsmäklarsed och sunda affärsprinciper, att ombesörja för medlemmarna gemensamma angelägenheter såsom vidareutbildning extern konsultation, rådgivning och information i samband med yrkesutövning samt utveckling av mäklartjänsten, att verka för medlemmarnas strävan till samarbete, kollegial erkänsla och samhörighet.

§5. Medlemskap

Till ledamot i föreningen får endast antagas fastighetsmäklare, som är registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden eller annan förordnad myndighet, som utövar tillsyn av fastighetsmäklare, och som varit verksam såsom självständig mäklare i minst 10 år. Uppehåll i verksamheten får medges med högst den tid vederbörande tillsynsmyndighet vid respektive tidpunkt medger. Ledamot antages efter ansökan och prövning av föreningens styrelse, vars beslut ej kan överklagas. Ledamot är skyldig att följa föreningens beslut. Antagen ledamot äger rätt att kalla sig registrerad fastighetsmäklare, auktoriserad ledamot av Svenska Fastighetsmäklarsällskapet.

§6. Inträdes- och årsavgift

Ledamot erlägger inträdes- resp. årsavgift - inkl. serviceavgift - i enlighet med beslut fattat på senaste höstmöte. Avgifterna för följande verksamhetsår skall vara SFS tillhanda senast 20:e december. Se även §16.

§7. Ansvarsförsäkring

Ledamot som tecknat kollektiv ansvarsförsäkring mot förmögenhetsförlust genom Svenska Fastighetsmäklarsällskapet är skyldig att tillse att premien är SFS tillhanda senast 20:e december för följande verksamhetsår. Ledamot som ej tecknat kollektiv ansvarsförsäkring skall senast ovan nända dag styrka att försäkringsfrågan är löst på betryggande sätt.

§8. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderår. Föreningens räkenskaper skall tillsammans med styrelsens berättelse överlämnas till föreningens revisorer senast 1:a mars.

§9. Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande jämte fyra övriga ledamöter samt en suppleant, vilka utses på ordinarie höstmöte. Styrelsen äger att i alla avseenden företräda föreningen och handha dess angelägenheter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och medlemssekreterare. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande och eniga i besluten. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. Ordförande väljs för två år i taget. Två ledamöter väljs vid jämna årtal och två ledamöter vid udda årtal för två år i taget. Suppleanterna väljs för ett år i taget.

§10. Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljs på höstmötet två revisorer och en revisorssuppleant för ett år i taget.

§11. Vårmöte / Höstmöte

Kallelse till vårmöte resp. höstmöte skall ske skriftligen. Dock kan kallelse ske med e-post eller fax till ledamot som har tillgång till sådantjänst. Ledamot som önskar kallelse med sådan tjänst skall meddela styrelsen på vilket sätt kallelse önskas.. Kallelsen skall vara avsänd senast två veckor före resp. föreningsstämma och senast 10 dagar före extra föreningsstämma. I kallelsen anges de ärenden, som därvid är avsedda att behandlas.

§11-A. Vårmöte

Föreningens vårmöte hålles under april månad. Vid vårmötet skall följande punkter behandlas:

 • Sammanträdets behöriga utlysande.
 • Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 • Granskning av protokoll från föregående höstmöte.
 • Granskning av register.
 • Styrelsens och revisorernas berättelse, fråga om ansvarsfrihet samt fråga om disposition av tillgängliga medel.
 • Val av valkommitté bestående av tre personer, två ordinarie och en suppleant, vilka väljs för ett år.
 • Framställning från styrelsen.
 • Framställning från ledamot som skall vara styrelsen tillhanda senast 1:a mars.
 • Övriga frågor.

§11-B. Höstmöte

Föreningens höstmöte hålles under november månad. Vid höstmötet skall följande punkter behandlas:

 • Sammanträdets behöriga utlysande.
 • Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 • Granskning av protokoll från föregående vårmöte.
 • Granskning av register.
 • Val av styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 • Val av ordförande.
 • Val av två ledamöter.
 • Val av tre suppleanter.
 • Val av två revisorer.
 • Val av två revisorssuppleanter.
 • Beloppsgräns för obligatorisk ansvarsförsäkring.
 • Fastställande av inträdes- och årsavgifter för kommande verksamhetsår.
 • Beslut om styrelsearvoden.
 • Fastställande av budget.
 • Framställning från styrelsen.
 • Framställning från ledamot, som skall vara styrelsen tillhanda senast 1:a oktober.
 • Övriga frågor.

§12. Rösträtt

Varje ledamot har vid vår- och höstmöte samt vid extra möte en röst. Ledamot kan lämna fullmakt till annan ledamot, vilken får representera högt tre andra ledamöter. Omröstning sker öppet utom vid val, då sluten omröstning företages, om någon ledamot så yrkar. Som föreningens beslut gäller majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder utom vid val, då lotten skiljer.

§13. Extra möte

Extra möte hålles då styrelsen så anser påkallat eller då minst 1/5 av ledamöterna genom skriftlig framställning så begär.

§14. Utträde

Ansökan om utträde skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 20:e december. Utträde beviljas från årsskiftet.

§15. Uteslutning och varning

Ledamot, som ej erlagt avgifter i enlighet med §6, utseluts automatiskt med omgående verkan. Förekommande kollektiva ansvarsförsäkring upphör i samband härmed att gälla. Framställning om dispens med erläggande av avgifter skall vara styrelsen tillhanda senast 10 december. Styrelsen kan endast om synnerliga skäl föreligger bevilja dispens. Om ledamots registrering återkallas skall denne kunna uteslutas med omedelbar verkan. Brott mot föreningens stadgar eller i laga ordning fattade beslut kan medföra varning eller uteslutning.

§16. Stadgeändring och upplösning

Beslut om ändring av stadgarna eller om föreningens upplösning kan endast fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Förslag härom skall vara intagna i kallelsen. För beslut krävs 2/3 av antalet avgivna röster. Vid sällskapets upplösning disponeras överskjutande medel på det sätt föreningsmötena beslutar.