Vem får vara verksam som fastighetsmäklare?

Den som är registrerad som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Vems intressen skall fastighetsmäklaren tillvarata?

Mäklaren har en ställning som opartisk mellanman och är skyldig att ta till vara både säljarens och köparens intressen. Mäklaren får inte vara ombud för säljaren eller köparen. Mäklaren får dock kvittera köpeskillingen för säljarens räkning och vidta andra liknande avslutande åtgärder av formell betydelse.

Hur mycket får en mäklare ta betalt för sitt uppdrag?

Mäklaren och dennes uppdragsgivare får fritt komma överens om hur mycket mäklaren skall ha betalt. Vanligast är att ersättningen utgår som provision men även andra former av ersättning förekommer. Det skriftliga uppdragsavtalet, som mäklaren är skyldig att upprätta, skall innehålla uppgift om den överenskomna ersättningen inklusive moms.

Vem bestämmer priset på en villa eller bostadsrätt?

Det är säljaren som bestämmer priset, ofta efter budgivning. Mäklaren bör tala om för spekulanterna hur budgivningen kommer att gå till. Mäklaren är skyldig att redovisa alla bud till säljaren. Däremot är mäklaren inte skyldig att underrätta de olika spekulanterna om varandras bud, men skall dokumentera budgivningen och har skyldighet att lämna ut budlistan till parterna som genomför affären. Det är säljaren som väljer till vem han eller hon vill sälja; det kan vara till någon annan än den som lämnat det högsta budet.

Mäklaren lovade att jag skulle få köpa fastigheten, sedan säljs den till en annan spekulant, får det gå till så?

Fastighetsmäklaren kan inte med bindande verkan lova en spekulant att få köpa en viss fastighet. Först när både köpare och säljare skrivit under köpekontraktet är köpet bindande. Mäklaren bör klargöra för spekulanterna att det alltid är säljaren som slutligen avgör vem som blir köpare.

Vilka skyldigheter har mäklaren att upplysa mig som köpare om fastighetens skick?

Mäklaren skall upprätta en objektsbeskrivning som bl.a. skall innehålla uppgifter om fastighetens skick. Mäklaren har ingen skyldighet att själv undersöka fastigheten men han eller hon skall verka för att säljaren lämnar uppgifter om den. Om mäklaren har anledning att misstänka att de uppgifter han eller hon får av säljaren inte är korrekta måste han kontrollera dem innan han vidarebefordrar dem till köparen. Mäklaren måste naturligtvis upplysa köparen om fel som mäklaren själv känner till.

Vad gör mäklaren med handpenningen?

Handpenningen som mäklaren tagit emot skall utan dröjsmål överlämnas till säljaren, om inte annat har överenskommits. Säljaren och köparen kan komma överens om att handpenningen skall deponeras hos mäklaren i avvaktan på att något villkor i köpekontraktet skall uppfyllas, t.ex. att köparen får lån. Mäklaren får inte blanda handpenningen med egna tillgångar utan skall sätta in den på ett särskilt konto, s.k. klientmedelskonto.


Uppdaterad juni 2013 för mer information se www.fastighetsmaklarinspektionen.se